Omsorgsarbeid

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få slettet renter når du har en stor omsorgsbelastning i nær familie.

Lånekassen kan slette renter som har løpt på lånet ditt i en periode hvis du har stor omsorgsbelastning i nær familie. Det gjelder uføre, personer med nedsatt funksjonsvne og eldre med stort pleiebehov.

Søker du om sletting av renter for 2017 eller tidligere, kan du også søke på grunnlag av at du har omsorg for barn under ti år.

Dette skal til for å få slettet renter på grunn av omsorg

  • Du må sende inn søknad om sletting av renter
  • Du har omsorg for pleietrengende i nær familie. Du må ha en omsorgsbelastning tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid.
  • Omsorgsarbeidet må ha vart i minst tre måneder i strekk.
  • Inntekten din og familiens samlede inntekt må ikke være over inntektsgrensene.

Dokumentasjon du må sende inn

Du må sende oss dokumentasjon fra lege, annen helsemyndighet eller Nav som viser at du har en omsorgsbelastning tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid. Hvis du mottar pleiepenger, kan du sende inn bekreftelse på dette som dokumentasjon.

Dokumentasjon som viser omsorgsbelastning er personsensitiv informasjon. Derfor må du sende den i posten til

Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Merk dokumentasjonen med kundenummeret ditt i Lånekassen eller fødsels- og personnummeret ditt.

Søk én gang i året

Det enkleste er å søke én gang i året, helst straks året er slutt.

Det er lettere å søke én gang for flere perioder samlet, og da kan du også sende inn all dokumentasjonen samlet. Lånekassen kan uansett ikke fatte endelig vedtak før mot slutten av året etter det året du søker for. Grunnen er at søknaden om sletting av renter blir vurdert i forhold til årsinntekten din slik den vises i fastsettingen (likningen), og vi får ikke denne informasjonen fra skatteetaten før mot slutten av året.

Slik søker du

Du må vente med å søke til perioden du skal søke om sletting av renter for, er over. Lånekassen sletter bare renter på etterskudd, men det er en frist på tre år. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2017 hvis du søker i løpet av 2020. Vi kan gjøre unntak hvis det er særlige grunner til at du ikke har kunnet søke innen fristen.

Du kan enkelt søke elektronisk på Dine sider.

Gå til Dine sider

Inntektsgrense ved omsorgsarbeid i nær familie

For å få slettet renter på grunn av omsorgsarbeid, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

Inntektsgrenser - eiga inntekt

Person- og kapitalinntekt i 2020
Månader med rett til sletting av renter
350 927 1
345 132 2
339 337 3
333 540 4
327 745 5
321 947 6
316 154 7
310 358 8
304 561 9
298 765 10
292 968 11
287 174 12

Dersom du har barn aukar inntektsgrensa med 15 561 kroner for kvart barn som er 16 år eller yngre.

Familien si samla inntekt

Dersom du var gift, eller sambuar med felles barn i den perioden du søker om å få sletta renter for, blir inntekta til ektefellen eller sambuaren din tatt med i vurderinga. Den samla inntekta dykkar må vere under 574 454 kroner. Inntektsgrensa blir heva med 31 145 per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensa altså 636 744 kroner.

Dersom du søker om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for periodar i 2017 eller tidlegare, er det berre inntekta til den som søker som blir rekna med. Les om inntektsgrensene for tidlegare år.

Som "barn" reknar vi med:

  • eigne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, dersom du bur saman med dette barnet minst 40 prosent av tida i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av sambuaren din, dersom du og sambuaren i tillegg har felles barn og du bur saman med barnet til sambuaren minst 40 prosent av tida i perioden du søker om sletting av renter for.

Vi reknar barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.

Les om inntektsgrensene for tidligere år.

Når får jeg svar?

Du får ikke et endelig svar på om du får slettet renter før fastsettingen (likningen) for året du søker for er klar, og vi har fått oversendt likningsopplysningene fra skatteetaten.

Fastsettingen er klar i løpet av høsten året etter perioden du søker om å få slettet renter for. Det vil si at hvis du søker om å få slettet renter for en periode i 2018, vil du ikke få endelig svar før på høsten i 2019. Mens du venter på dette, vil du få et vedtaksbrev med et foreløpig svar om at du vil få endelig svar i et nytt vedtaksbrev etter at fastsettingsopplysningene er klare. Det skjer automatisk.