Finnmark og Nord-Troms

Sist oppdatert: 02.03.2020
Du kan få slettet ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i Finnmark eller i Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen eller Karlsøy.

Ordningen gjelder bare for Finnmark og disse kommunene. Slettingen skjer på etterskudd, når du har bodd og arbeidet i regionen i tolv måneder sammenhengende. 

Sammenslåing av Troms og Finnmark endrer ikke reglene for sletting av gjeld

Fra 2020 er Finnmark og Troms slått sammen til det nye fylket Troms og Finnmark. Dette påvirker ikke ordningen for sletting av gjeld. For å få slettet gjeld etter denne ordningen, må du fortsatt bo i det som tidligere var regionen Finnmark og Nord-Troms. Du finner derfor de gamle fylkesbegrepene i søknaden.

Søk om sletting av gjeld med én gang

Fordi vi sender en regning hver måned, er det viktig at du søker om sletting av gjeld med en gang opptjeningsperioden er slutt. Da kan vi så raskt som mulig fastsette nye og korrekte terminbeløp.

Når du har sendt inn en søknad om sletting av gjeld, kan du vente med å betale regningene til du får svar på søknaden. Du vil ikke få purringer i mellomtiden. Så lenge du får slettet lån etter denne ordningen trenger du bare å betale renter, men ikke avdrag på selve lånet. Har du likevel betalt inn de opprinnelige terminbeløpene i perioden, kan du kontakte oss for å få refundert en del av beløpet.

Hvis du tidligere har fått slettet gjeld, kan du se hvilken opptjeningsperiode du har hatt i tidligere på Dine sider.

Du må være bosatt og yrkesaktiv

Bosatt

Vi regner deg som "bosatt" når du både har folkeregistrert adresse i regionen og faktisk bor der.

Yrkesaktiv

Vi regner deg som "yrkesaktiv" i regionen når du

  • har arbeid tilsvarende minst 50 prosent av fulltidsarbeid
  • har fulltidsarbeid i minst seks måneder, og er registrert som arbeidssøker til fulltidsarbeid i resten av opptjeningsperioden
  • har omsorg for barn født i 2010 eller senere, eller har særlig tyngende omsorgsplikter i nærmeste familie
  • har studiepermisjon med lønn eller stipend tilsvarende minst 50 prosent av full stilling, der lønnen blir betalt av en arbeidsgiver i regionen
  • er ansatt i transportsektoren, på skip, oljeletingsfartøy eller faste installasjoner på kontinentalsokkelen og er bosatt og skattepliktig i region

Du blir ikke regnet som yrkesaktiv hvis du

  • har vært i fulltidsutdanning
  • har avtjent førstegangstjeneste
  • vært elev ved militær skole

Slik søker du

  • Logg inn på Dine sider for å søke elektronisk om sletting av gjeld. Du finner søknaden under "søknader om tilbakebetaling" i menyen. Du kan laste opp dokumentasjonen din når du søker. Sender du inn søknaden uten å laste opp dokumentasjonen, må du ettersende den i posten.

Du må legge ved dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon som viser at du har vært yrkesaktiv i regionen i tolv måneder sammenhengende. Dokumentasjonen må være datert. 

Søknadsfrist

Søknaden må være mottatt av oss senest tre måneder etter at opptjeningsperioden er ute, for at ikke kravet skal bli foreldet.

Du får ikke regning på under 350 kroner

Vi sender ikke ut regninger på under 350 kroner. Beløpet blir lagt til på neste regning.

Les mer