Inntektsgrenser for sletting av renter

Sist oppdatert: 02.01.2019
Legg merke til at det i noen situasjoner er nok at søkerens egen inntekt er under en viss grense, mens det i andre situasjoner i tillegg kreves at familiens samlede inntekt er under en viss grense.

Her finner du inntektsgrenser for tidligere år.

Inntektsgrenser for sletting av renter for 2019

Årsak
Egen inntekt Familiens samlede inntekt
Fulltidsutdanning Ingen grense Ingen grense
Deltidsutdanning
Tillitsverv
EUs program Erasmus +
Sykdom
Arbeidsavklaringspenger
Registrert arbeidsledighet
Førstegangstjeneste / elev ved militær skole
Se tabell nedenfor Ingen grense
Omsorgsarbeid
Fødsel/adopsjon
Se tabell nedenfor 554 492 kr + 30 063 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.
Lav inntekt ved fulltidsarbeid
Soning 
I tillegg til inntektsgrenser i tabellen nedenfor, må bruttoinntekten i de aktuelle månedene ikke være over 16 447 kr.
554 492 kr + kr 30 063 kr for hvert barn, til og med det året barnet fyller 16 år.

 

Person- og kapitalinntekt i 2019
(+ 15 020 kr per år for hvert barn til og med det året barnet fyller 16 år)

Antall måneder med rett til sletting av renter

338 733
1
333 139
2
327 545
3
321 950
4
316 356
5
310 760
305 168 7
299 573
293 978 9
288 383 10
282 788 11 
277 195 12
Antall måneder med rett til rentefritak    Person- og kapitalinntekt          
per år

1    271 722
2    267 235
3    262 748
4    258 259
5    253 772
6    249 284
7    244 796
8    240 309
9    235 821
10    231 333
11    226 845
12    222 358

Hva er person- og kapitalinntekt?

Person- og kapitalinntekten din er summen av alle de skattepliktige inntektene dine før fradrag.

Personinntekt er skattepliktig arbeidsinntekt inkludert feriepenger, og alle skattbare trygde- og pensjonsytelser.

Kapitalinntekter er renter av bankinnskudd og utestående fordringer, aksjeutbytte, skattepliktig gevinst ved salg av aksjer og verdipapirfond, inntekt ved utleie, gevinst ved salg av bolig, tomt og annen fast eiendom, m.v. Opplistingen er ikke fullstendig. I kontrollen av inntekt og formue ser vi bort fra eventuelle bidrag som du eller barna dine mottar og  renteinntekter fra BSU.

Etterbetalt trygd eller pensjon?

Hvis du får etterbetalt trygd eller pensjon (for eksempel etterbetaling av arbeidsavklaringspenger), blir hele etterbetalingen registrert på skattefastsettingen (likningen) for det året du får utbetalingen. Lånekassen bruker inntektsopplysningene fra fastsettingen til å beregne om du har rett til sletting av renter, og store etterbetalinger kan føre til at du får avslag på søknaden din.

Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og dokumentasjon fra Nav som viser hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år.

Vær oppmerksom på at om du har søkt om sletting av renter for foregående år, vil vi også vurdere de søknadene på nytt, siden inntekten din for de tidligere årene blir oppjustert. Hvis du mister retten til sletting av renter, vil det føre til at gjelden din øker.