Lånekassens styre

Lånekassens styre er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

Styret skal på vegne av Kunnskapsdepartementet følge opp verksemda, og det skal kontrollere at den daglege leiinga utfører oppgåvene sine i samsvar med dei styringssignala og retningslinjene som departementet gir.

Styret i Lånekassen 1.1.2019–30.6.2022

Medlem Verv
Seunn Smith-Tønnessen Leiar
Dag Arne Kristensen Nestleiar
Vegard Iversen Styremedlem
Wenche Jakobsen Styremedlem
Brit Solem Tilsettrepresentant
Erik Storø Tilsettrepresentant
Torbjørn Tvedt 1. vara
Trine Stangeland 2. vara
Ellen Schei Hakonsen Personleg vara for Solem
Knut Røli Personleg vara for Storø
Signe Margarethe Krüger Birks (EO) Studentrepresentant
Simen Oftedal (NSO) Studentrepresentant
Sebastian Hytten (ANSA) Vara for studentrepresentant
Emily MacPherson (NSO) Vara for studentrepresentant

Elev- og studentrepresentantane er valde for perioden 15. august 2021 til 14. august 2022.