Omgjering av basislån til stipend

Det vanlege studielånet som alle får, blir kalla basislån. Opptil 40 prosent av basislånet kan bli til stipend.

Omgjering basislån

Tre vilkår for omgjering

Basislånet består av eit ordinært lån og eit omgjeringslån som seinare kan bli gjort om til stipend. Det er tre vilkår som avgjer om du får gjort om lån til stipend:
  • at du er bortebuar
  • at du består utdanning
  • at inntekt og formue er lågare enn grensene

Kva skal til for å få omgjering?

For å få gjort om deler av lånet ditt til stipend, må du oppfylle fleire krav.

Du må bu borte

Du kan ikkje få gjort om lån til stipend for periodar du har budd heime hos foreldra dine. Når du søker om lån, oppgir du om du skal bu heime eller borte medan du studerer. Er du gift eller har barn du bur saman med, behandlar vi deg som bortebuar, sjølv om du bur hos foreldra dine.

Du treng ikkje å endre adresse i folkeregisteret, men du kan bli bedt om å dokumentere at du faktisk har vore bortebuar.

Du må bestå utdanninga

For å få full omgjering må du bestå like mange studiepoeng som du har fått lån til å ta. For ein del utdanningar er det nok å bestå eksamen eller kurset, men går du på eit universitet eller ein høgskole, må du fullføre ein heil grad for å få full omgjering.

Dersom du blir forseinka, for eksempel fordi du stryk på éin eller fleire eksamenar, får du ikkje gjort om lån til stipend for dei faga du ikkje har bestått. Du kan likevel få omgjering om du hentar inn forseinkinga seinare.

Dersom du tek opp fag frå vidaregåande får du ikkje stipend på same måte.

Du må ikkje ha for høg inntekt eller formue

Inntekta og formuen din er også med på å avgjere kor mykje av basislånet som kan bli gjort om til stipend. Vi bruker tal frå skatteoppgjeret, som vi får frå skatteetaten. Skatteoppgjeret gjeld for kalenderåret, og derfor gjer vi om lån til stipend for eitt og eitt kalenderår, ikkje for kvart studieår.

Du får eit vedtaksbrev når vi har sjekka inntekt og formue, og når vi gjer om lån til stipend.

I 2020, 2021 og 2022 har det vore eit unnatak frå inntektsgrensa for arbeid i nokre sektorar. Dette har vore på grunn av koronapandemien. Klikk her for å lese om det gjeld deg.

Logg inn for oversikt over omgjeringa di

Ikke alt du får fra Lånekassen, er stipend

Kor mykje kan eg tene?

I 2023 er grensa
205 579
når du får stipend og lån heile året

Dersom du får lån og stipend heile året, får du ikkje fullt stipend om inntekta di er over 205 579 kroner. Har du fått støtte frå Lånekassen i sju månader eller mindre av året, er inntektsgrensa på 513 946 kroner.

Se inntektsgrenser for tidlegare år.

Gradvis reduksjon av stipend

Du mister ikkje heile stipendet dersom du tener berre litt over grensa, men stipendet blir gradvis redusert etter kor høg inntekt du har hatt.

Kor stor formue kan eg ha?

I 2023 er grensa
467 697
for ugifte

Har du høgare formue enn 467 697 kroner, får du ikkje fullt stipend. Men du mister ikkje heile stipendet om formuen din berre er litt høgare enn grensa, fordi vi reduserer stipendet gradvis.

Vi bruker nettoformuen som er oppgitt i skatteoppgjeret ditt.

Se formuegrenser for tidlegare år.

Formuesgrense for gifte

Er du gift eller har sambuar du har felles barn med, ser vi på den felles formuen som du og ektefellen/sambuaren din har. Grensa i 2023 er på 898 251 kroner.

Trygd blir også rekna som inntekt

I 2023 er grensa
109 997
for deg som studerer heile året.

Hvis du får lån og stipend heile året og samtidig har trygd over 109 997
kroner, får du mindre stipend. Har du fått lån og stipend frå Lånekassen i sju månader eller mindre av kalenderåret, er grensa på 308 367 kroner.

Se grenser for tidlegare år.

Ikkje alle trygde- og pensjonsytingar er omfatta av den låge inntektsgrensa. Nokre trygdeytingar, som foreldrepengar og sjukepengar, har same grense som arbeidsinntekt, medan andre skattefrie ytingar ikkje blir rekna med i det heile tatt.

Veileder Inntektskalkulator

Har du inntekt eller formue over grensa?

Du mister ikkje heile stipendet dersom du tener berre litt over grensa.

Dersom du har tent meir enn 205 579 kroner i 2023, får du ikkje fullt stipend. Men du mister ikkje heile stipendet sjølv om du tener litt over grensa. Stipendet blir gradvis redusert etter kor høg inntekt du har hatt. Kva for beløp stipendet ditt blir redusert med, kjem an på kor stort basislån du har fått, og kor høg inntekt du har hatt.

Rekn ut sjølv

For å finne ut kor mykje stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen: Inntekt over beløpsgrensa x 5 prosent x Tal på månader med støtte = Reduksjon i stipendet.

Les meir om inntekt og formue

Aktuelt regelverk